Правила на Европейския съюз

Настоящият документ обобщава правилата за отговорност, които се прилагат от въздушните превозвачи, съгласно изискванията на законодателството на Общността и Конвенцията от Монреал.

Обезщетение в случай на смърт или телесна повреда

Не съществуват финансови лимити на отговорност за нараняване или смърт на пътниците. За щети до 100 000 СПТ (Специални Права на Тираж - около 123 000 евро) въздушният превозвач не може да оспорва исканията за обезщетение.
Над тази сума въздушният превозвач може да се защити срещу иск, след като докаже, че не е проявил небрежност или друга форма на вина.

Авансови плащания

Ако пътник бъде убит или ранен, въздушният превозвач трябва да извърши авансово плащане за покриване на непосредствени разходи в рамките на 15 дни от идентификацията на лицето, което има право на обезщетение. В случай на смърт, това авансово плащане не може да бъде по-малко от 16 000 СПТ (около 20 000 евро).

Забавяне на пътник

В случай на забавяне на пътник от страна на авиокомпанията, въздушният превозвач е отговорен за вредите, освен ако е предприел всички необходими мерки, за да се избегнат тези вреди или е било невъзможно да вземе такива мерки.
Отговорността в случай на забавяне на пътниците е ограничена до 4 150 СПТ (около 5 100 евро).

Закъснение на багаж

В случай на закъснение на багаж, въздушният превозвач е отговорен за загубите, освен в случаите в които е взел всички необходими мерки, за да се избегне повреда или е било невъзможно да се вземат такива мерки. Отговорността в случай на закъснение на багаж е ограничена до 1 000 СПТ (около 1 230 евро).

Унищожаване, загуба или повреда на багаж

Въздушният превозвач е отговорен за унищожаване, загуба или повреда на багаж до 1 000 СПТ (около 1 230 евро).
В случай на регистриран багаж, превозвачът е отговорен, дори и ако не е виновен, освен ако багажът е бил дефектен. В случай на нерегистриран багаж превозвачът е отговорен само при вина от негова страна.

По-високи лимити за обещетение на багаж

Пътникът може да се възползва от по-високи лимити на обезщетение след попълване на специална декларация най-късно при регистрацията на гише и след заплащане на допълнителна такса.

Жалби за багаж

Ако багажът е повреден, забавен, загубен или унищожен, пътникът трябва да подаде оплакване до въздушния превозвач във възможно най-кратък срок. В случай на повреда на регистриран багаж, пътникът следва да подаде жалба в рамките на седем дни, а в случай на забавяне в рамките на 21 дни - в двата случая, считано от датата, на която багажът е бил предоставен на разположение на пътниците.

Отговорност на договорен превозвач и действителен превозвач

Ако въздушният превозвач, който действително осъществява полета не е същия, с който е сключен договора за превоз, пътникът има право да отправи жалба или да предяви иск за обезщетение срещу един от двамата. Ако името или кодът на единия въздушен превозвач е указан на билета, то това е въздушния превозвач с когото е сключен договора.

Срок на действие

Всяко действие в съд относно иск за обезщетение трябва да бъде предявено в срок до две години, считано от датата на пристигане на самолета, или от датата, на която самолетът е трябвало да пристигне.

Източник на информация

В основата на правилата, описани по-горе е Конвенцията от Монреал от 28 май 1999 г., която се прилага в Общността с Регламент (ЕО) № 2027/97 (изменен с Регламент (ЕО) No889/2002) и от националното законодателство на държавите-членки.

Общи условия

Тези правила се изискват от Европейската общност, Регламент (ЕО) № 889/2002. Тези правила не могат да се ползват като основание за иск за обезщетение или за тълкуване на разпоредбите на Регламента или на Конвенцията от Монреал. Те не са част от договора между превозвача (ите) и Вас. От страна на превозвача (ите) не е осъществена намеса отностно точността на съдържанието на настоящите правила. 
начало на страницата