Правна информация Общи условия за превоз

Член I - Определения

Според настоящите условия следните термини се използват със значението, дадено по-долу, освен ако е предвидено друго:

Договорено място за спиране

означава спиране, определено от пътника по време на неговото пътуване като престой, разположено между точката на заминаване и точката на пристигане, както е посочено на билета или в разписанията.

Въздушен превоз (или пътуване по въздух)

означава превоз на пътници и техния багаж, както е определено от приложимата Конвенция.

Обозначителен код на авиокомпанията

означава код, издаден от ИАТА, който идентифицира всеки превозвач, член на тази асоциация, чрез използване на два или повече буквени, цифрови или буквено-цифрови знаци, като това е показано на билета.

Упълномощен представител

означава физическо или юридическо лице, което е упълномощено от превозвача да представлява същия в продажбата на билети за неговите услуги или за услугите на друг превозвач, ако представителят е оторизиран за това.

Багаж

означава движимо имущество или други лични вещи, които придружават пътниците по време на пътуването им. Това понятие включва както регистриран багаж, така и нерегистриран багаж, освен ако не е предвидено друго.

Багажна разписка

означава идентификационен отрязък, издаден от превозвача, който се прилага към билета и се отнася до превоза на регистриран багаж.

Идентификационна бланка за багаж или багажен етикет

означава етикет, издаден от превозвача, който има за единствена цел идентификацията на регистриран багаж. Тя включва част, която е поставена на багажа ("багажен етикет") и друга част, която е издадена на пътника за идентифицирането на същия багаж ("багажна разписка").

Превозвач

означава Ер Франс или всеки друг превозвач, чийто обозначителен код е поставен на самолетния билет или на билета за връзка.

Договор за чартър

означава процес, при който превозвачът по договора (договорен превозвач) делегира на друг превозвач (действителния превозвач) отговорността за изпълнението на целия или на част от превоза. Също така означава търговското споразумение, според което всяка друга страна, която е сключила договор с пътника (например туроператор), възлага на превозвача извършването на целия или част от превоза.

Регистриран багаж

означава багаж, който превозвачът се е съгласил да превози и за който е издадена багажна разписка или идентификационна бланка за багаж.

Краен срок за регистрация (CID)

означава крайният срок, определен за всеки полет, преди който пътниците трябва да са направили регистрацията си на гише и да са получили бордната карта или пропуск.

Код за споделен полет или „споделен код”

означава полет, извършен от въздушен превозвач, който може да бъде или превозвача, с когото пътниците са сключили договор (превозвачът по договора или договорен превозвач), или друг превозвач (превозвач, осигуряващ полета или действителния превозвач), с които превозвачът по договора е асоциирал обозначителния си код.

Въздушен превозвач на Общността

означава въздушен превозвач, който притежава валиден функциониращ лиценз, издаден от държава-членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2407/92 от 23 юли 1992 година.

Билет за връзка

означава билет, издаден на пътник, заедно с друг билет, като двата заедно представляват едно-единствено споразумение за превоз.

Споразумение за превоз

означава декларации и разпоредби, приложени към билета или към Маршрута и Разписката (Информация за пътуването), обозначени като такива, които включват Общите условия на превоз, както и уведомления за пътниците.

Конвенция

означава, както следва:

(а) Конвенцията за уеднаквяване на определени правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929.
(б) Протокол от Хага от 28 септември 1955, с който се изменя Варшавската конвенция.
(в) Допълнителна конвенция от Гуадалахара от 18 септември 1961.
(г) Протоколи от Монреал 1, 2 и 4 (1975), с които се изменя Варшавската конвенция.
(д) Конвенцията за уеднаквяване на определени правила за международния въздушен превоз, подписана в Монреал на 28 май 1999 година.

Купон

означава хартиен купон за полета или електронен купон, всеки от които носи името на пътника, който трябва да се качи на полета, обозначен на купона.

Щети

включват вредите в случай на смърт или телесна повреда на пътниците, или които са в резултат от закъснение, пълна или частична загуба или всякакви други вреди, произтичащи от въздушния превоз, както е определено по-долу или които са в пряка връзка с тях.

Дни

означава календарните дни, които включват седемте дни от седмицата. В случай на издаване на предизвестие, денят на изпращането не е включен, и за да се определи валидността на билета, датата на издаване на билета или датата на полета не се броят.

Електронен Купон

означава електронен купон за полет или друг документ, който има същата стойност и който се съхранява в цифров формат в компютъризираната резервационна система на превозвача.

Електронен билет

означава билет, съхранен от превозвача или по негово искане от компютъризирана резервационна система и това е доказано от Информацията за пътуването (наричано също Маршрут и Разписка), издадено от превозвача или от негово име, електронния купон за полет или всякакъв друг документ, който има същата стойност.

Тарифи

означават тарифи, разходи и съответните Общи условия за превоз, подадени от един превозвач към правителствата, които изискват това. Тарифите също включват данъци, когато това се изисква от закона, който е в сила.

Купон за полет

означава частта от билета, определена като "валиден за превоз" или за електронните билети - електронния купон, който показва конкретните точки, между които пътника трябва да бъде превозен.

Форсмажор

означава обстоятелства, които са външни за страната, която се позовава на тях, и които са извънредни и непредвидими, а последствията не могат да бъдат избегнати, въпреки положената грижа и внимание.

ИАТА (Международна Асоциация за въздушен транспорт)

означава Международната асоциация за въздушен транспорт, създадена през април 1945 г. в Монреал, чиято цел е да насърчи развитието на безопасен, редовен и икономичен въздушен превоз, както и да популяризира въздухоплавателните услуги и да проучва проблемите, свързани с това.

Вътрешен полет

означава всеки полет, за който града на заминаване и пристигане е в рамките на една и съща държава.

Международни споразумения (IIA and MIA) на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA)

означава споразумения между превозвачи относно отговорността на въздушните превозвачи, подписани на 31 октомври 1995 г. в Куала Лумпур (IIA) и на 3 април 1996 г. в Монреал (MIA), които се прилагат от превозвачи, които са били членове на Международната асоциация за въздушен транспорт (вж. ИАТА) от 1 април 1997 г., и които са включени в обхвата на международните право отностно отговорността на превозвача, посочена в букви (а) и (г) на термина "Конвенция", определен по-долу.

Международен полет

означава, както е определено в Конвенцията, всеки полет, за който точката на заминаване и точката на пристигане, и евентуално точката на престой, се намират на територията на поне две държави, които са страни по Конвенцията, независимо от междинните кацания или смяна на въздухоплавателни средства, или в рамките на една държава, ако е планирано междинно кацане в друга държава, независимо от това дали посочената друга държава е или не е страна по Конвенцията.

Пътник(ци)

означава всяко лице, с изключение на членовете на екипажа, което се превозва или трябва да се превози със самолет и което притежава билет.

Пътнически купон или Пътническа разписка

означава частта на билета, издадена от превозвача или от лице, което се идентифицира като такъв от негово име, и която трябва да се съхранява от пътника.

Пътници с намалена подвижност

означава всяко лице, чиято подвижност е намалена при ползване на транспорт поради някакъв физически недостатък (сетивен или двигателен, постоянен или временен), умствено увреждане, възраст или друга причина за неспособност и чието състояние се нуждае от особено внимание и адаптиране на нуждите на лицето към услугите, предлагани на всички пътници.

Лице, което има право на обезщетение

означава пътник или всяко лице, което може да предяви иск за обезщетение от името на посочения пътник в съответствие с приложимото право.

Железопътен Въздушен / Морски Въздушен / Сухопътен Въздушен

означава "Комбиниран превоз", при който въздушен превоз и други форми на превоз се продават заедно и могат да бъдат осъществени под различни форми на отговорност.

Резервация

означава фактът, че пътникът притежава билет или друго доказателство, което посочва, че резервацията е била приета и регистрирана от въздушния превозвач или туроператор.

Разписания или Указания за разписания

означава списък с време на тръгване и време на пристигане на самолета, който се публикува в разписанието на превозвача, или под негова отговорност, или като се направи обществено достояние по електронен път.

Предмет извън обхвата на сигурността

означава всеки обект, който поради съображения за сигурност и безопасност, не може да бъде транспортиран в съответствие със Закона, който е в сила.

Специална декларация за интерес

означава декларация, направена от пътника при предаването на багажа за регистрация, която определя стойност, по-висока от определения лимит на отговорност по силата на Конвенцията срещу заплащането на допълнителна такса.

Специални права на тираж (СПТ)

означава счетоводна единица на Международния валутен фонд (МВФ), чиято стойност периодично се определя от Международния валутен фонд въз основа на цените на няколко референтни валути.

Междинни кацания

означава точките, с изключение на местата на заминаване и пристигане, показани на билета или посочени в разписанията като планирани междинни кацания по маршрута на пътника.

Билет

означава валиден документ, който установява правото на превоз под формата на "ваучер за индивидуално или групово пътуване", който може да бъде допълнен от Разписка за багажа или Идентификационна бланка за регистрирания багаж или еквивалентни средства в безналична форма, включително електронни, издадени или оторизирани от въздушен превозвач или негов упълномощен представител.*
Билетът доказва споразумение за превоз и включва купони за полет, пътнически купони, уведомления за пътниците и въплъщава настоящите Общи условия на превоз.
* Регламент (ЕО) № 261/2004

Информация за пътуването (или Маршрут и Разписка)

означава един или повече документи, които превозвачът издава на пътника, когато същия използва електронен билет на негово име, информация за полета и уведомления за пътниците. Информация за пътуването също може да бъде наречено "маршрут и разписка".

Нерегистриран багаж или "ръчен багаж"

означава всеки багаж, различен от регистриран багаж. Този багаж остава отговорност на пътника.

Член II – Обхват на приложение

1. Общи положения

(а) Условията на договора за превоз са условията, за които се отнася билета на  пътника. При спазване на разпоредбите на параграфи 2 и 4 по-долу, настоящите Общи условия за превоз, се прилагат за всички полети  или части от полети, за които обозначителният код на Ер Франс се явява в полето "Превозвач" на билета или на съответния талон.

(б) Тези Общи условия за превоз се прилагат така също и за безплатни билети или билети по намалени тарифи за  превоз, освен ако друго не е предвидено в договора за превоз, или по силата на друг договорен документ, който свързва Ер Франс и пътника.


(в) Всеки превоз е предмет на Общите условия за превоз и на Тарифните условия на превозвача  към датата на издаване на билета или ако тази дата не може да бъде определена - към датата на започване на полета от първия купон на билета.


(г) Настоящите общи условия за превоз са разработени в съответствие с Конвенцията от Монреал от 28 май 1999 г. и на Европейското законодателство в сила.

2. Чартъри

Ако превозът се извършва по силата на договор за чартър, тези условия се прилагат само дотолкова, доколкото те са свързани, включени или споменати като препоръка в договора за чартър или в билета.

3. Споделени кодове

Някои полети или въздушни услуги, предоставяни от превозвача, попадат в обхвата на споразумение за споделен код с други въздушни превозвачи. В тези случаи превозвач, различен от посочения на билета (и с който пътникът е възможно да е направил резервацията си), може да извърши съответната въздушна услуга. Ако се прилагат такива споразумения, пътникът трябва да бъде уведомен за името на споменатия превозвач по време на резервация или най-късно по време на регистрацията за полета. Настоящите условия на договора за превоз са валидни и за този вид превоз.

4. Превъзходство на Закона

Тези Общи условия за превоз се прилагат в степен, в която не са в противоречие със закона в сила или с упоменатите тарифни условия, като в този случай, упоменатия закон или упоменатите тарифни условия ще вземат превес. Всяко анулиране на една или няколко от разпоредбите на тези Общи условия за превоз не оказват никакво влияние върху валидността на останалите разпоредби.

Член III - Билети

1. Общи положения

(а) Билетът свидетелства, до доказване на противното, сключването на споразумение за превоз между превозвача и пътника, чието име е показано на билета.
(б) Превозът се предоставя единствено на пътника, чието име е на самолетния билет.
Превозвачът си запазва правото да проверява документите за самоличност на своите пътници.
(в) Самолетният билет не може да бъдат прехвърлян поради спазване на приложимото законодателство в сила, по-специално по отношение на туристическите пакети. Ако лице, различно от лицето, което би трябвало да пътува, представи самолетен билет за превоз или с цел възстановяване на суми, превозвачът не носи никаква отговорност, ако след като е действал добросъвестно, превози или възстановяви суми на лицето, което представя билета.
(г) Определени билети, които се продават на по-ниски тарифи, не подлежат на пълно или частично възстановяване. Задължение на пътника е да се консултира с условията, отнасящи се до използването на неговия билет и при необходимост, да се възползва от подходяща застраховка за покриване на обстоятелствата, поради които е трябвало да отмени пътуването си.
(д) Ако пътник притежава самолетен билет, както е описано в точка (г) по-горе, който не е бил използван и ако невъзможността да пътува е поради форсмажорни обстоятелства, както е определено в член I, превозвачът дава кредит (ваучер) на пътника до размера на  сумата на билета, неподлежащ на възстановяване, за последващо пътуване при разумни административни такси, при условие, че пътникът уведомява превозвача, колкото е възможно по-скоро преди датата на полета и предостави доказателство за форсмажорни обстоятелства.
(е) Тъй като самолетният билет е предмет на задължителни официални условия, същият остава собственост на издаващия превозвач.
(ж) С изключение на електронните билети, пътниците могат да бъдат превозени само ако представят валиден самолетен билет, който съдържа купон, съответстващ на полета, както и  всички останали неизползвани купони, както и пътническия купон.
Освен това, самолетен билет, който е повреден или е бил променен от лице, различно от превозвача или негови упълномощени представители,  не е валиден за превоз. При издаден електронен билет, пътниците трябва да представят документ за самоличност. Те ще бъдат превозени само ако, на тяхно име е бил издаден валиден електронен билет.  
(з) В случай на загуба или повреда на целия или на част от самолетния билет или ако е представен билет, който не съдържа пътнически купон и всички неизползвани купони за  полет, превозвачът ще замени целия или част от горепосочения самолетен билет по искане на пътника. Замяната ще бъде във формата на новоиздаден самолетен билет, при условие, че когато е подадено искането, превозвачът има доказателство, че е бил издаден валиден билет за съответния(те) полет(и) и че пътника предостави писмено съгласие за обезщетение на превозвача, в случай на неправомерно използване на билета в рамките на цената му, както и за всички такси и разноски, направени поради упоменатото неправомерно използване. Възстановяване на разноските няма да бъде изисквано в случаите, когато посочените  такси и разходи са причинени по вина на превозвача. Превозвачът, който издава самолетния билет може да изиска от  пътника допълнително заплащане на разумни административни такси,  за да преиздаде самолетния билет, освен ако загубата или вредата е причинена по вина на превозвача или негов представител.


(и) Ако доказателството, посочено в параграф (з) по-горе не е предоставено или ако пътникът откаже да поеме задължението за компенсиране на превозвача, последният, който издава билета може да задължи пътника да плати общата цена на заменения билет. Това плащане ще бъда възстановено, когато превозвачът има доказателство, че изгубения или повреден билет не е бил използван в срока на валидност или ако в споменатия срок пътника намери оригиналния самолетен билет и го върне на превозвача.


(к) Пътникът има задължението да предприеме всички мерки самолетния билет да не бъде изгубен или откраднат.


(л) Ако пътник ползва намаление от тарифата или тарифа, която е предмет на специални условия, то същият трябва да бъде в състояние да предостави съответните документи и да докаже тяхната валидност по всяко време на пътуването си.

2. Валидност

(а) Освен ако е предвидено друго в самолетния билет или в настоящите общи условия за превоз, или тарифи, които влияят на срока на валидност на билет, както е посочено на самия билет, то един самолетен билет е валиден за превоз:
· за една година, считано от датата на издаването му или,
· за една година, считано от датата на първото използване на купона, ако това използване се състои в рамките на една година от неговото издаване.

(б) Ако пътникът не е в състояние да пътува по време на срока на валидност на самолетния билет, тъй като когато пътникът е поискал резервация за полет, превозвачът не е бил в състояние да потвърди поисканата резервация, то срокът на валидност на посочения самолетен билет трябва да бъде удължен или сумата на билета може да доведе до възстановяване при условията, предвидени в член Х по-долу.


(в) Ако, след като започне своето пътуване, пътникът е възпрепятстван поради здравословни причини  да продължи пътуването си по време на срока на валидност на самолетния билет, превозвачът може да удължи срока на валидност на билета при представяне на подходящо медицинско удостоверение до датата, на която пътникът отново е в състояние да пътува или до датата на първия свободен полет. Посоченото удължаване може да започне само в точката, в която пътуването е било  прекъснато и е валидно за превоз  в класата, за която е било платено. Ако неизползваните купони за полет съдържат едно или повече договорени места на спиране, срокът на валидност на билета може да бъде удължен с най–много три месеца, считано от датата, посочена на представеното медицинското свидетелство. По същия начин, превозвачът трябва да удължи срока на валидност на билетите на преките членове на семейството, които съпровождат пътниците.


(г) В случай на смърт на пътник по време на пътуване, самолетните билети на лицата, придружаващи починалия пътник могат да бъде променяни, или като се премахнат всякакви минимални изисквания за престой или чрез продължаване срока на валидност на посочените билети. В случай на смърт на пряк член от семейството на пътник, чието пътуване е започнало, срокът на валидност на тези билети и на тези на преките членове на семейството, които пътуват с него могат да бъдат променяни по същия начин.

(д) Всяка промяна, посочена в точка (г) по-горе може да се направи само след получаване на валидно удостоверение за смърт. Всяко удължаване не може да надвишава четиридесет и пет (45) дни, считано от датата на настъпване на смъртта.

3. Последователност на използване на купоните

(a) Тарифата с ДДС, определена в зависимост от данните, датите на полетите и маршрутите, посочени в билета, отговаря на точка на отпътуване и точка на дестинация, с включено всяко междинна прекачване, предвидено по време на покупката на билета, и представлява неразделна част от Договора за превоз. Тарифата, приложена на датата на издаване на билета, е валидна само за използван изцяло билет при спазване на реда и датите на резервирания маршрут (последователен ред на талоните за полет). 

(б) Всяко използване от страна на Пътника, което не отговаря на правилата (ако например той не използва първия талон или ако не използва талоните по реда на издаването им), установено в деня на пътуването, ще доведе до необходимост от заплащане на фиксирана тарифна добавка на летището, чиято стойност е: 125 евро за полети на къси разстояния (континентална Франция и Корсика), 250 евро за полети на средни разстояния, икономична класа, 500 евро за полети на средни разстояния, бизнес класа, 500 евро за полети на дълги разстояния, икономична класа/класа Premium Economy, 1 500 евро за полети на дълги разстояния, бизнес класа и 3 000 евро за полети на дълги разстояния, първа класа (или еквивалентна сума в местна валута).

4. Промени, поискани от пътниците

(а) ако пътникът иска да промени цялото или част от пътуването си, той трябва първо да осъществи контакт с превозвача. Цената на билета ще бъде преизчислена и пътникът ще има възможност да приеме новата цена или да запази първоначалния превоз, както е показано на билета. Ако пътник трябва да промени самолетния си билет поради форсмажорни обстоятелства, както е определено в член I, и за които ще трябва да предостави доказателство, същият трябва възможно най-скоро да се свърже с превозвача, който да  положи всички усилия да осигури превоз до следващото междинно кацане или до местоназначението на пътника, без никаква промяна в таксата.
(б) Ако пътник промени пътуването си без съгласието на превозвача, то превозвачът следва да коригира цената на билета в съответствие с тази промяна. Пътникът следва да заплати разликата между цената на билета, който съответства на закупеното пътуване и цената на новото пътуване. Ако новата тарифа е по-ниска от първоначалната тарифа, превозвачът възстановява разликата, но старите купони вече нямат никаква стойност.
(в) Всеки купон на самолетен билет е валиден за превоз в класата, посочена на билета, за датата и за полета, който съответства на направената резервация. Ако купона е първоначално издаден без резервация, то резервацията може да се направи впоследвие, според тарифите, които са в сила и в рамките на свободните места в желания полет.

5. Идентификация на превозвача

Идентификацията на превозвача може да бъде показана като абривиатура на самолетния билет чрез обозначителен код (както е определено в член I) или под някаква друга форма.
Адресът на превозвача се счита неговото седалище или основно място на стопанска дейност.

Член IV - Цени, данъци, такси и разплащания

1. Тарифи

Освен ако не е предвидено друго, тарифите се отнасят единствено за превоз от летището на мястото на тръгване до летището на мястото на пристигане.  Тарифите не включват наземния превоз между летищата и между летищата и градовете. Таксата се изчислява в съответствие с тарифите  в сила към датата на покупка на самолетния билет, за пътуване на определените дати и за маршрута, показан на билета.  Всяка промяна в маршрута или датата на пътуване може да окаже влияние върху приложимата тарифа.

Приложими тарифи са тези, публикувани от превозвача или изчислени в съответствие с разпоредбите в сила за полета(и), посочен(и) на билета, от точката на заминаване до точка на пристигане, за дадена класа на превоз към датата на покупка на билета.  


Освен ако не е предвидено друго в договора за превоз или по някакъв друг договорен документ, таксите се прилагат изключително за извършеното пътуване в цитирания договор или в споменатия документ.

2. Такси, данъци и други плащания

Всички такси, данъци или плащания, наложени от правителството, от други органи или от летищните власти, се заплащат от пътника.При закупуване на самолетните билети, пътниците ще бъдат информирани за посочените такси, данъци или плащания, които ще бъдат начислени допълнително към цената на билета и в повечето случаи ще бъдат показани отделно на билета. Споменатите такси, данъци и плащания могат да бъдат допълнително начислени или увеличени след датата на покупка на самолетния билет. В такъв случай пътникът трябва да плати съответната сума. И обратно, ако таксите, данъците и плащанията са намалени или премахнати, на пътника може да се възстановят намалените или премахнати суми.

3. Валута на плащане

Данъците, таксите и плащанията се изплащат във валутата на страната, където е закупен билета, освен ако друга валута се определи от превозвача или негов упълномощен представител, когато билетът е закупен предварително (например, поради това, че местната валута не е конвертируема). Освен това, превозвачът може по своя преценка да приема плащания в друга валута.

начало на страницата